Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực     
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Bốn nhóm phướng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Tổ chức hoạt động giáo dục

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư

Thư viện pháp luật
   Hiển thị 
STT Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Chỉ thị 18/CT-TTg về phòng chống xâm hại trẻ em Đỗ Hữu Thật 42
2 Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn tư vấn tâm lí cho HS Đỗ Hữu Thật 40
3 NĐ 80/2017/NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn... Đỗ Hữu Thật 34
4 Luật du lịch Đỗ Hữu Thật 99
5 Thông tư 07/2017/TT của Bộ tài chính Đỗ Hữu Thật 91
6 Thông tư 61 của Bộ Tài Chính Đỗ Hữu Thật 97
7 Thông tư 43 của Bộ tài chính Đỗ Hữu Thật 105
8 Luật số 15 về quản lý sử dụng tài sản công Đỗ Hữu Thật 72
9 Quyết định 97-QĐ/TU về xử lí trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Đỗ Hữu Thật 118
10 Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Đỗ Hữu Thật 119